Sterowanie centralą rekuperacyjną latem

Zwykle o przepustnicy obejściowej (bypassie) układu odzysku ciepła mówimy w kontekście zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego rekuperatora. Takie działanie opisałem w jednym z wcześniejszych artykułów. Bypass rekuperatora możemy wykorzystać również latem, co zostanie pokazane w tym artykule.

Sterowanie centralą rekuperacyjną w trybach pracy letniej

Załóżmy, że dysponujemy centralą wentylacyjną wyposażoną w rekuperator oraz kanał bypassu, który umożliwia przepuszczenie powietrza nawiewanego z ominięciem sekcji odzysku (otwarcie bypassu następuje równocześnie z zamknięciem przepływu powietrza przez część nawiewną wymiennika krzyżowego bądź przeciwprądowego). Sterowanie centralą rekuperacyjną latem będzie determinowane przez trzy wartości temperatur:

  • TR – oczekiwana temperatura w pomieszczeniu (nastawa temperatury),
  • TNin – temperatura powietrza po stronie nawiewu przed wlotem do centrali (zwykle równa temperaturze powietrza na zewnątrz lub temperaturze powietrza za gruntowym wymiennikiem ciepła GWC),
  • TWin – temperatura powietrza po stronie wywiewu przed wlotem do centrali (zwykle równa temperaturze powietrza w pomieszczeniu).

W zależności od wzajemnych relacji wartości powyższych temperatur możemy rozróżnić następujące tryby sterowania centralą rekuperacyjną w okresie letnim:

  • odzysk chłodu,
  • odzysk ciepła,
  • chłodzenie nocne,
  • wentylacyjny.

Sterowanie centralą rekuperacyjną w trybie odzysku chłodu

Praca centrali w tym trybie zachodzi, gdy  spełnione są równocześnie warunki: TNin > TWin oraz TNin > TR . W trybie tym przepustnica obejściowa jest zamknięta, a całość powietrza nawiewanego przepływa przez rekuperator. Dzięki temu zimniejsze powietrze z pomieszczenia odbierze część energii z powietrza nawiewanego ochładzając je.

Sterowanie centralą rekuperacyjną w trybie odzysku ciepła

Praca centrali w tym trybie zachodzi, gdy  spełnione są równocześnie warunki: TNin < TWin oraz TNin < TR . W trybie tym przepustnica obejściowa jest zamknięta, a całość powietrza nawiewanego przepływa przez rekuperator. Dzięki temu cieplejsze powietrze z pomieszczenia odda część energii do powietrza nawiewanego ogrzewając je.

Chłodzenie nocne przy użyciu centrali rekuperacyjnej

Praca w tym trybie zachodzi, gdy TWin > TR oraz TNin < TR. Taka relacja temperatur ma zwykle miejsce w nocy, stąd nazwa trybu: chłodzenie nocne (w języku angielskim ten tryb nosi nazwę: free cooling).  W trybie tym przepustnica obejściowa jest otwarta natomiast zamknięty jest przepływ powietrza przez część nawiewną wymiennika krzyżowego lub przeciwprądowego. Działanie takie zapewnia, że powietrze zewnętrzne, nawiewane za centralą będzie miało temperaturę TNin niższą od wartości zadanej, dzięki temu możemy częściowo wychłodzić pomieszczenie.

Sterowanie centralą rekuperacyjną w trybie wentylacyjnym

Praca centrali w tym trybie zachodzi, gdy temperatura powietrza po stronie nawiewu przed rekuperatorem TNin jest zbliżona do temperatury po stronie wywiewu przed rekuperatorem TWin. W takich warunkach nie zajdzie wymiana energii pomiędzy strumieniami, więc z energetycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy powietrze przepływa przez bypass czy wymiennik. Tutaj nie jest możliwy ani odzysk ciepła, ani odzysk chłodu. W przypadku układów automatyki wyposażonych w układ stabilizacji natężenia przepływu powietrza, w trybie tym można pozostawić otwarte jednocześnie przepustnicę obejściową oraz pozostawić wolnym przepływ przez wymiennik. Dzięki temu uzyskamy zmniejszenie spadku ciśnienia na elementach centrali, a co za tym idzie obniżenie zużycia energii elektrycznej przez wentylator nawiewny.

Podsumowanie

Warunki dla poszczególnych trybów sterowania podsumowałem w tabeli pokazanej poniżej. Przedstawione tryby w czasie lata są tylko podstawowymi stanami pracy centrali z odzyskiem ciepła, które powinna uwzględniać podstawowa automatyka rekuperatora. W bardziej złożonych systemach sterowania centralą rekuperacyjną można ująć również sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) oraz pracą wentylatorów w funkcji temperatur (np. zwiększenie wydatku centrali w trybie chłodzenia nocnego).

Sterowanie centralą rekuperacyjną - tryby pracy letniej

Działanie rekuperatora latem – zestawienie trybów pracy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *